HOUZZ ANVÄNDARAVTAL

Välkommen till Houzz! Houzz är en onlineplattform för hemrenovering, inredning och design. Vi sammanför husägare, yrkesmän, försäljare av inredningsprodukter och designentusiaster. Genom Houzz kan man hitta eller erbjuda designidéer, råd, produkter och tjänster rörande husrenovering och design.

Dessa användaravtal ("Villkoren" eller "Avtalet") utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Houzz Inc. Avtalet reglerar din användning av www.houzz.com och alla tillhörande hemsidor, mobilappar, produkter och tjänster Houzz erbjuder, inklusive våra plug-ins och tillägg till webbläsare (tillsammans "Houzz-plattformen").

Vi refererar till e-handelsplatsen på Houzz-plattformen som "Houzz Shop". Om du besöker eller genomför ett köp via Houzz Shop genom www.houzz.com eller relaterad mobilapp, eller om du skapar ett konto på Houzz-plattformen, då gäller detta Avtal även mellan dig och Houzz Shop LLC. Houzz INC. , Houzz Shop LLC och/eller Houzz Shop International LLC, refereras till som "Houzz", "vi" och "oss" i detta avtal.

Dessa Villkor ger dig viktig information, och innebär också att du under punkt 8 lämnar ditt samtycke till att lösa alla tvister genom enskilt skiljeförfarande och att du frånsäga dig rätten att delta i alla former av grupptalan, om du väljer bort det i enlighet med beskrivningen i punkt 8 nedan. Villkoren inkluderar även ditt medgivande att överlåta rättigheter till Ditt Innehåll, begränsning av vårt ansvar gentemot dig och, om du väljer att ge oss ditt telefonnummer, ditt samtycke till att erhålla telefonsamtal och textmeddelanden från oss i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att godkänna dessa Villkor samtycker du till att lösa alla tvister genom bindande enskilt skiljeförfarande, vilket innebär att du avsäger dig all rätt att få sådana tvister prövade av domare eller jury, och att du avsäger dig rätten att delta i grupptalan, gruppskiljedom eller andra typer av processer genom ställföreträdare.

Vi uppmanar dig att läsa igenom detta Avtal noga. Genom att ansluta dig till eller använda Houzz-plattformen på något sätt, inklusive besök på www.houzz.se, accepterar du Villkoren i dess helhet. Om du inte godkänner dessa Villkor har du inte rätt att använda Houzz-plattformen.

1. Att använda Houzz-plattformen.

 • Vem som kan använda den. Du måste ha uppnått minst myndighetsålder i det land där du bor för att använda Houzz-plattformen. Det är strängt förbjudet för alla under 16 år att använda Houzz-plattformen!
 • Registrering. Tillgång till vissa funktioner på Houzz-plattformen kräver att du registrerar dig hos oss och skapar din profil på vår Plattform. Om du registrerar dig hos Houzz samtycker du till att ge oss korrekt information och uppdatera den om nödvändigt. Vi kommer att behandla alla personuppgifter du tillhandahåller till oss med i enlighet med vår Integritetspolicy. Du har också möjlighet att registrera ett konto genom att länka till ditt Facebook-, Google- eller Applekonto.
 • Integritetspolicy. Vårt integritetsarbete beskrivs i vår Integritetspolicy. Genom att använda Houzz-plattformen förstår och accepterar du att Villkoren i vår Integritetspolicy gäller dig, oavsett om du har skapat ett konto hos Houzz eller inte.
 • Profil för yrkesmän. Om du är en yrkesman som tillhandahåller tjänster kan du skapa en Professionell Profil. Om du gör det ger du oss rätten att lägga upp din professionella profil på vår lista över tjänster och du kan få kontakt med andra på Houzz-plattformen och bli identifierad med din professionella profil. Din professionella profil regleras i vår Policy för yrkesmän profil.
 • Policy för acceptabel användning. När du använder Houzz-plattformen samtycker du till att följa vanliga regler för uppförande och agera i enlighet med gällande lagstiftning, såsom vidare beskrivs i vår Policy för acceptabel användning.
 • Policy om förbjudna produkter. Om du är en yrkesman eller en säljare som är auktoriserad att erbjuda produkter genom Houzz-shopen, samtycker du till att följa vår Policy för förbjudna produkter.
 • Upphörande. Du kan stänga ditt konto när du vill genom att gå till kontoinställningarna och avaktivera ditt konto. Vi kan när som helst permanent eller tillfälligt blockera din användning av Houzz-plattformen av någon anledning utan att förvarna eller bli ansvariga. Vi har rätt att stänga ner ditt konto när som helst oavsett anledning eller utan anledning, inklusive för att du agerar i strid med någon Houzz policy (inklusive Policy för acceptabel användning eller Policy för förbjudna produkter). Då din användning av Houzz-plattformen upphör kommer vissa villkor att fortsätta gälla, såsom beskrivs i punkt 10.(m).
 • Återkoppling. Vi välkomnar din återkoppling och dina förslag på hur Houzz-plattformen kan förbättras. Lämna gärna återkoppling på https://help.houzz.com. Genom att lämna återkoppling till oss på detta eller på något annat sätt, ger du oss rätt att använda, visa och på annat sätt utnyttja återkopplingen, helt eller delvis, utan några restriktioner eller ersättning till dig, vilket beskrivs vidare i punkt 2(b).

2. Ditt Innehåll.

 • Definition av Ditt Innehåll. På Houzz-plattformen kan du lägga ut material, inklusive och utan begränsning foton, profilbilder, meddelanden, kommentarer, förslag, fakturor, att-göra-listor, scheman, ändringsorder, tid- och utläggsuppföljning, Room Boards och tidningsurklipp. Du kan även lägga ut recensioner om externa yrkesmän, produkter eller tjänster. Allt material du lägger ut på Houzz-plattformen kommer tillsammans att kallas "Ditt Innehåll".
 • Licens och tillstånd att använda Ditt Innehåll. Härmed ger du oss och våra närstående bolag, licenstagare och underlicenstagare, rätt att utan ersättning till dig eller andra, till en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, utan royalty, fullt betald, världsomspännande licens (inklusive rätten att licensiera vidare i flera steg) att använda, reproducera, behandla, ändra, offentligt framföra, offentligt visa, modifiera, förbereda härledda verk, publicera, överföra och distribuera Ditt Innehåll, eller delar därav, över hela världen i alla format, media eller distributionsmetoder (oavsett om de är nu kända eller skapade senare) under varaktigheten av all copyright eller andra rättigheter i Ditt Innehåll. Sådant tillstånd är evigt och kan inte återkallas av någon anledning, i den utsträckning lagen tillåter. Vidare, i den utsträckning tillämplig lag tillåter, avsäger du dig, avstår från och åtar dig att inte hävda några ideella rättigheter du kan ha till Ditt Innehåll. Om du identifierar dig med namn eller bild eller lägger upp en ljud- eller bildinspelning av dig själv, ger du vidare oss och våra närstående bolag, licenstagare och underlicenstagare, rätt att utan ersättning till dig eller andra, reproducera, trycka, publicera och sprida ditt namn, din röst och din bild i alla format eller media (oavsett om de är nu kända eller skapade senare) över hela världen, och detta tillstånd är evigt och kan inte återkallas av någon anledning, annat än i den utsträckning tillämplig lag kräver. Du samtycker vidare till att vi får använda Ditt Innehåll på alla sätt vi anser lämpligt eller nödvändigt.
 • Äganderätt. Vi erkänner och samtycker till att du eller dina licenstagare, där det är tillämpligt, behåller äganderätten till all copyright i Ditt Innehåll, med reservation för de icke-exklusiva rättigheterna vi erhåller enligt ovanstående stycke, och att ingen sådan äganderätt överförts till oss enligt detta avtal. Vidare, beträffande Ditt Innehåll i form av foton, och med hänsyn till Houzz produkter och användarupplevelse: (a) kommer vi att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillskriva dig sådana foton, och (b) vi kommer inte att licensiera eller underlicensiera individuella foton eller fotosamlingar till tredje man, med undantag i för Houzz affärssyften. "Houzz affärssyften" innebär all användning i samband med en Houzz-hemsida eller hemsida där Houzz varumärke är en av flera avsändare, en Houzz-applikation, publikation eller tjänst, eller annan användning som marknadsför Houzz-plattformen, tjänsterna eller informationen den innehåller, Houzz eller deras närstående bolag. Houzz affärssyften inkluderar särskilt användningen av Ditt Innehåll på Houzz-plattformen i samband med egenskaper och funktioner Houzz erbjuder våra användare som gör det möjligt för dem att se och interagera med Ditt Innehåll (såsom Sketch, View in My Room och inbyggda verktyg).
 • Ditt ansvar för Ditt Innehåll. Genom att publicera, lägga ut Ditt Innehåll eller lämna in innehåll på Houzz-plattformen, garanterar du att du har äganderätten eller har erhållit alla nödvändiga licenser eller tillstånd från alla nödvändiga parter att använda Ditt Innehåll på detta sätt. Detta inkluderar att erhålla rätten att ge oss rätt att använda Ditt Innehåll i enlighet med detta Avtal. Du kan bäst avgöra om Ditt Innehåll bryter mot tredje mans immateriella eller personliga rättigheter. Du åtar dig fullt ansvar för att undvika att bryta mot tredje mans immateriella eller personliga rättigheter i samband med Ditt Innehåll. Du ansvarar för att säkerställa att Ditt Innehåll inte strider mot Houzz Policy för acceptabel användning, Policy för yrkesmän profil, Policy för förbjudna produkter, eller Copyright- och varumärkespolicy eller gällande lagar eller föreskrifter. Du åtar dig att betala alla royalties, avgifter och andra kostnader till berörda personer med anledning av Ditt Innehåll.
 • Begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna Ditt Innehåll helt eller i delar, av vilken anledning som helst (vilket kan inkludera ett inrapporterat brott mot vår Policy för acceptabel användning, Policy för yrkesmän profil eller Policy för förbjudna produkter, eller Copyright- och varumärkespolicy). Vi förbehåller oss rätten att avlägsna Ditt Innehåll, helt eller delvis, som du lagt upp av vilken anledning som helst utan förvarning. Vi kan inte garantera att vi kommer att publicera allt Ditt Innehåll. Om du vill publicera en recension, regleras detta av vår Omdömespolicy.

3. Vårt Innehåll och Material.

 • Definitionen av Vårt Innehåll och Material. Alla immateriella rättigheter i eller hänförliga till Houzz-plattformen (särskilt inklusive, men inte begränsat till, vår mjukvara, Houzz-märken, Houzz-loggan, och Houzz-knappar, -brickor och widgets, men exklusive Ditt Innehåll), tillhör Houzz Inc., dess närstående bolag eller dess licenstagare ("Vårt Innehåll och Material").
 • Vår licens till dig. I enlighet med dessa Villkor, inklusive begränsningarna nedan, ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda Vårt Innehåll och Material i samband med att du använder Houzz-plattformen. Om inte annat uttryckligen avtalats med oss (såsom din möjlighet att skapa en professionell profil eller att du ingått ett säljar-, reklam-, Site Designer- eller annat avtal med oss) måste din användning av Houzz-plattformen begränsas till personligt icke-kommersiellt bruk. Vi kan avsluta denna licens när som helst. Förutom de rättigheter och licenser som ges i dessa Villkor, förbehåller vi oss alla andra rättigheter och ger inga andra rättigheter eller licenser, underförstådda eller andra.
 • Ingen garanti eller bestyrkande. Vänligen notera att Houzz-plattformen ger tillgång till innehåll, produkter och tjänster från tredje man, och erbjuder interaktion med tredje man som vi inte kontrollerar. Vi tar inget ansvar för, inte heller garanterar eller bestyrker vi innehåll, erbjudanden eller tredje mans beteende (inklusive men inte begränsat till de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje man eller beskrivningen av de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje man). Till exempel, utför Houzz ingen bakgrundskontroll eller annan granskning av yrkesmännen listade på Houzz-plattformen. Deltagande eller synlighet på Houzz-plattformen innebär inte någon garanti eller bestyrkande av oss. Vi utfärdar inga garantier eller uttalanden beträffande riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten hos något inlägg som någon gör på Houzz-plattformen.
 • Begränsningar. Om inte annat uttryckligen sägs i dessa Villkor, samtycker du till att inte använda, modifiera, reproducera, distribuera, sälja, licensiera, återskapa, plocka isär eller på annat sätt utnyttja Vårt Innehåll och Material utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Houzz tillåtelse till dig att använda Houzz-plattformen exkluderar ditt kommersiella bruk av all information rörande produktbeskrivningar eller listor på yrkesmän till förmån för en annan aktör. Du är uttryckligen förbjuden att använda alla olika typer av datautvinnning, robotar eller extraheringsverktyg när du använder Houzz-plattformen. Du får besöka och skriva ut ett antal kopior av webbsidor från Houzz-plattformen för personligt bruk, förutsatt att du behåller alla äganderättsnoteringar i originalmaterialet, inklusive tillskrivning till Houzz.
 • Äganderätt. Du bekräftar och samtycker till att Houzz-plattformen och Houzz-märket tillhör Houzz. Innehållet, informationen och tjänsterna som erbjuds på Houzz-plattformen skyddas av amerikansk och internationell copyright-, varumärkes- och annan lagstiftning, och du bekräftar att dessa rättigheter är giltiga och verkställbara. Du bekräftar att du inte erhåller någon äganderätt genom att använda Houzz-plattformen.
 • Houzz knappar, länkar och widgets. Du har tillstånd att använda Houzz knappar, länkar och widgets inklusive de som är tillgängliga på https://www.houzz.se/buttonsAndBadges, i enlighet med dessa användaravtal (inklusive friskrivningar och begränsning av ansvar) och under följande förutsättningar: (a) att din användning av sådana knappar, länkar och widgets endast länkar till Houzz-plattformen; (b) att du inte kommer att modifiera sådana knappar, länkar, widgets eller tillhörande kod på något sätt; (c) att du inte kommer att använda några sådana knappar, länkar, widgets på något sätt som antyder eller föreslår att vi styrker, sponsrar eller rekommenderar hemsidan på vilken sådana knappar, länkar och widgets används; och (d) att användningen av sådana knappar, länkar och widgets, och hemsidan på vilken dessa knappar, länkar och widgets används inte strider mot Houzz Policy för acceptabel användning eller Policy för förbjudna produkter.

4. Annat som erbjuds på Houzz-plattformen.

 • Köp av produkter genom Houzz-shopen. Houss Shop LLC och utomstående försäljare erbjuder försäljning av produkter för hemmabruk, möbler och andra produkter till salu på Houzz-plattformen. Om du köper produkter på Houzz-plattformen, regleras ditt köp av Houzz Shop Terms of Sale. Det faktum att produkter som säljs av tredje man finns på Houzz-plattformen innebär inte att vi garanterar eller verifierar produkterna eller deras beskrivningar.
 • Växt- och frö-utbyte. Du kan erbjudas möjlighet att byta växter eller fröer med andra användare i våra utbytesforum. Frö- och växt-byten regleras av lag. Genom att delta i dessa forum samtycker du till att bekanta dig med och följa all gällande lokal och nationell lagstiftning i ditt land. Dessutom samtycker du till vår policy att: 1) du får inte ta betalt för utbyte av frön och växter, dock är det tillåtet att begära förbetald frakt; och 2) du får inte använda forumet för att försöka byta frön och växter med någon från ett annat land. Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar i samband med växter eller frön som erbjuds för byte.
 • Inbyggda verktyg. Om du är en användare av de inbyggda verktyg (embedded tool) som låter dig länka till innehåll på Houzz-plattformen, förstår du och samtycker till att vi inte kan garantera att innehållet, som härrör från tredje man, inte innebär intrång och inte kommer att ge upphov till rättsanspråk på grund av intrång. Sådant externt innehåll kan tas bort av oss när som helst, i enlighet med våra policys om vi får meddelande om intrång.
 • Tjänster från tredje man. Du kan på Houzz-plattformen erbjudas möjlighet att köpa tjänster från tredje man ("Tjänster från tredje man") inklusive de som erbjuds av yrkesmän som är registrerade med professionella profiler på Houzz-plattformen. Det faktum att Tjänster från tredje man finns på Houzz-plattformen innebär inte något intygande från vår sida av Tjänster från tredje man.
 • Externa hemsidor. Houzz-plattformen kan innehålla länkar till andra hemsidor ("Externa hemsidor") som kan vara användbara för dig. Vi har ingen kontroll över de länkade hemsidorna eller innehållet på sådana Externa Hemsidor. Din användning av Externa Hemsidor regleras av den integritetspolicy och de användaravtal som etablerats för den specifika Externa Hemsidan, och vi friskriver oss från allt ansvar för sådan användning. Det faktum att det finns sådana länkar innebär inte något godkännande eller rekommendation från oss.

5. Att rapportera överträdelse av dina immateriella rättigheter, Houzz policys eller gällande lagstiftning.

Vi har en särskild process för att rapportera överträdelser av dina immateriella rättigheter eller andra överträdelser mot Houzz policys eller gällande lagstiftning.

Vi har ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll som du personligen kan anse anstötligt eller kränkande. Vi strävar efter att snabbt besvara en begäran om att ta bort innehåll, i enlighet med våra policys enligt ovan och gällande lagstiftning.

6. Friskrivning och begränsning av ansvar.

VÄNLIGEN LÄS DENNA DEL NOGA EFTERSOM DEN BEGRÄNSAR HOUZZ-BOLAGENS ANSVAR GENTEMOT DIG.

"HOUZZ-BOLAGEN" INNEBÄR HOUZZ INC., HOUZZ SHOP LLC OCH ALLA DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSTAGARE OCH PARTNERS, OCH BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER OCH FÖRETRÄDARE FÖR DESSA. VARJE FÖRESKRIFT NEDAN GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER:

 • VI TILLHANDAHÅLLER HOUZZ-PLATTFORMEN, TJÄNSTER, INFORMATION, PRODUKTER, PRODUKTBESKRIVNINGAR OCH EXTERNT INNEHÅLL "I BEFINTLIGT SKICK OCH PÅ DET SÄTT SOM ÄR TILLGÄNGLIGHET", UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, FRISKRIVER SIG HOUZZ-BOLAGEN UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER OM MARKNADSMÄSSIG KVALITET, ÄGANDERÄTT, RIKTIGHET OCH FULLSTÄNDIGHET, OAVBRUTEN ELLER FELFRI SERVICE, LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIK ANVÄNDNING, BEHAGLIG UPPLEVELSE OCH ICKE-INTRÅNG, LIKSOM FRÅN SAMTLIGA GARANTIER SOM UPPSTÅR BASERAT PÅ HANDEL OCH HANDELSBRUK INOM BRANSCHEN.
 • HOUZZ-BOLAGEN GÖR INGA UTFÄSTELSER, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLT ANSVAR, SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, FÖR: (i) INNEHÅLL UPPLAGT AV TREDJE MAN PÅ HOUZZ-PLATTFORMEN, (ii) PRODUKTBESKRIVNINGAR ELLER PRODUKTER, (iii) EXTERNA HEMSIDOR OCH ALLA EXTERNA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER LISTADE PÅ ELLER TILLGÄNGLIGA FÖR DIG GENOM HEMSIDAN, (iv) VÄXTER ELLER FRÖN VID BYTEN, OCH (v) KVALITETEN ELLER UPPFÖRANDET HOS TREDJE MAN SOM DU TRÄFFAR PÅ I SAMBAND MED ATT DU ANVÄNDER HEMSIDAN.
 • DU SAMTYCKER TILL ATT, I DEN UTSTRÄCKNING LAGSTIFTNINGEN TILLÅTER, HOUZZ-BOLAGEN INTE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ NÅGOT SÄTT. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, SAMTYCKER DU TILL ATT HOUZZ-BOLAGEN INTE ANSVARAR FÖR (i) NÅGON INDIREKT, OAVSIKTLIG, EFTERFÖLJANDE, SÄRSKILD ELLER TYPISK SKADA, UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, SKADAT RYKTE, ELLER FÖRLUST AV DATA (ÄVEN OM HOUZZ-BOLAGEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETERNA ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ) SOM KOMMER AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, HOUZZ-PLATTFORMEN ELLER PRODUKTERNA ELLER (ii) DEN SUMMA AV FÖLJANDE SOM, TOTALT SETT, ÄR STÖRST AV (A) ETTHUNDRA DOLLAR (100 USD$) ELLER (B) SUMMAN SOM DU HAR BETALAT ELLER SOM SKA BETALAS AV DIG TILL HOUZZ FÖR ANVÄNDNING AV HOUZZ-PLATTFORMEN DE SENASTE TOLV (12) MÅNADERNA FÖREGÅENDE DET AKTUELLA KRAVET) DU ANVÄNDER HOUZZ-PLATTFORMEN, PRODUKTERNA, INFORMATIONEN ELLER TJÄNSTERNA PÅ DIN EGEN RISK.

7. Ersättning.

Du åtar dig att fullt ut ersätta, försvara och hålla Houzz-bolagen och deras styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, konsulter, och andra representanter, skadelösa från och mot alla anspråk, skador, förluster, kostnader (inklusive advokatkostnader) och andra utgifter som uppstår direkt eller indirekt genom : (a) att du bryter mot någon del av detta avtal, inklusive men inte begränsat till Policyn för acceptabel användning och Policyn för förbjudna produkter; (b) alla påståenden att något material du skickat in till oss eller överfört till Houzz-plattformen gör intrång på eller på annat sätt bryter mot copyright-, patent-, varumärkes-, yrkeshemlighets- eller annan immaterialrättsliga eller andra rättigheter tillhörande tredje man; (c) dina aktiviteter i samband med Houzz-plattformen eller andra hemsidor länkade till Houzz-plattformen; och/eller (d) din försummelse eller avsiktligt felaktiga beteende.

8. Tvistelösning.

Om du har en tvist med Houzz, samtycker du till att kontakta oss genom https://help.houzz.com för att försöka lösa tvisten genom informell kontakt först. Om vi inte kan lösa tvisten informellt, ska denna del reglera alla juridiska tvister hänförande till Houzz-plattformen eller som angår våra tjänster.

 • Bindande skiljedom. Du och Houzz avtalar att varje tvist, anspråk eller kontrovers hänförlig till detta avtal eller din användning av Houzz-plattformen ("Tvister") ska lösas genom bindande skiljeförfarande, förutom att varje part har kvar sin rätt att ansöka om domstolsföreläggande eller annat förbudsföreläggande i behörig domstol för att förhindra faktiskt eller möjligt intrång, förskingring, eller brott mot en parts copyright, varumärkesrätt, yrkeshemligheter, patent, eller andra immaterialrättsliga rättigheter. Detta betyder att du och Houzz båda samtycker till att avstå från rätten till bl. a prövning av en jury (nämnd). Oavsett ovanstående kan du väcka talan mot Houzz i en småmålsdomstol, i stället för skiljeförfarande, men endast om anspråket kvalificerar sig enligt reglerna för mål av lägre ekonomiskt värde, och väcks enskilt, inte grupp eller företrädar-basis och endast så länge det stannar i småmålsdomstolen på enskild grund, inte grupp- eller företrädargrund.
 • Avstående från grupptalan. Du och Houzz samtycker till att alla förfaranden genomförs enskilt på individuell basis och inte i grupp, sammanföring eller genom företrädare. Detta betyder, kopplat till Tvister, att du och Houzz båda samtycker till att avstå från rätten att delta som kärande eller gruppmedlem i någon grupptalan. Vidare, om inget annat avtalats skriftligen mellan dig och Houzz, får inte skiljedomaren i någon tvist slå ihop flera personers talan och får inte vara ordförande i någon form av grupptalan.
 • Skiljedomsförfarande och regler. Skiljedomsförfarandet ska ledas av the American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med gällande Consumer Arbitration Rules (om du använder Houzz-plattform som konsument) eller Commercial Arbitration Rules (om du är yrkesman, leverantör, säljare eller bedriver annan verksamhet), vilken som är tillämplig och träder i kraft ("AAA Rules") utom på det sätt som modifieras i denna avtalspunkt 8 om tvistelösning. (AAA Rules finns tillgängliga på http://www.adr.org.
 • Skiljedomsförfarandet. En part som vill påbörja skiljedomsprocessen måste förse den andra parten med en skriftlig begäran om skiljeförfarande såsom anges i AAA Rules. Skiljedomaren ska antingen vara en pensionerad domare eller en advokat med licens att praktisera, och väljs av parterna från AAA:s lista över skiljedomare med relevant erfarenhet. Om parterna inte kan enas om en skiljedomare inom 7 dagar från att begäran om skiljeförfarande ingetts, ska AAA utse skiljedomaren i enlighet med AAA Rules.
 • Skiljeförfandets plats och förfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i San Francisco, Kalifornien, såvida inte du och Houzz kommer överens om annat, eller om AAA Rules eller AAA Consumer Due Process Protocol är tillämpliga och anger annat. Om ditt anspråk inte överskrider 10 000 USD ska skiljeförfarandet ske helt på handlingarna du och Houzz ingett, såvida inte du begär domstolsförhandling och skiljedomare beslutar att sådan förhandling är nödvändig. Om ditt anspråk överskrider 10 000 USD, regleras din rätt till förhandling av AAA Rules. Under AAA Rules har skiljedomaren frihet att styra ett rimligt utbyte av information mellan parterna, förenligt med skiljeförfarandets skyndsamma natur. Förhandlingar kan genomföras via telefon eller videokonferens, om parterna begär och kommer överens om detta.
 • Skiljedomarens beslut och tillämplig rätt. Skiljedomaren ska tillämpa kalifornisk rätt i enlighet med Federal Arbitration Act och tillämpliga preskriptionstider och ska respektera rätten till sekretess enligt lag. Skiljedomaren ska avge sitt beslut inom den tidsfrist som anges i AAA Rules. Skiljedomen får inges till behörig domstol. Alla av skiljedomaren utdömda skadestånd måste ske i enlighet med sektionen "Friskrivningar och begränsningar av ansvar" ovan. Skiljedomaren får utdöma fastställelse eller föreläggande i kärandens favör endast i den utsträckning som är nödvändig för att svara mot kärandens enskilda anspråk.
 • Avgifter. Varje parts betalningsansvar för avgifter för registrering av skiljeförfarande, administration och skiljedomare beror på omständigheterna kring skiljeförfarandet och beskrivs i AAA Rules.
 • Välja bort. Du har rätt att välja bort skiljedomsbestämmelserna under punkt 8 genom att skicka oss ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort det till följande adress: 285 Hamilton Aventue, Palo Alto, CA 94301 USA Attention: Houzz Legal Department. Meddelandet måste poststämplas inom 30 dagar från det senare av: (i) det datum då du först accepterade Villkoren; och (ii) det datum då du blev aktuell för denna bestämmelse under punkt 8(h). Du måste inkludera samtliga av följande delar i meddelandet: (1) ditt namn och postadress; (2) e-postadressen som är ansluten till ditt konto; och (3) ett tydligt klargörande att du vill välja borta avtalets skiljedomsbestämmelse.
  Om du har en tvist med en annan användare på Houzz-plattformen eller med en annan tredje part, accepterar du att Houzz inte har någon skyldighet att bli involverad. Om du har en tvist med en eller flera användare, så frigör du Houzz, dess styrelseledamöter, företrädare, anställda, agenter och efterträdare från krav, anspråk och skador av alla slag eller natur, kända eller okända, misstänkta eller icke-misstänkta, röjda eller icke-röjda, som härrör från eller relaterar till sådan tvist och/eller Houzz-plattform. Som en del i detta frigörande, frånsäger du dig uttryckligen allt skydd (lagstadgat eller annat) som annars skulle begränsa det här frigörandet till att endast inkludera de krav som du vet om eller misstänker, till din fördel vid tidpunkten för ditt accepterande av detta frigörande.

9. Kommunikation.

Du är inte skyldig att acceptera att ta emot textmeddelanden, samtal eller förinspelade meddelanden i marknadsföringssyfte, som ett villkor för att använda Houzz-plattformen. Genom att välja att uppge ditt telefonnummer till oss och genom att gå med på dessa villkor samtycker du till att få meddelanden från Houzz-bolagen, inklusive textmeddelanden, samtal, förinspelade meddelanden och push-notiser, vilka alla kan genereras av automatiska uppringningssystem. Denna kommunikation inkluderar, till exempel, kommunikation rörande hantering av ditt konto eller din användning av Houzz-plattformen, uppdateringar om nya eller befintliga egenskaper på Houzz-plattformen, kommunikation om interna eller externa kampanjer, och nyheter rörande Houzz-plattformen och nyheter inom branschen. Din telefonoperatörs standardavgifter för textmeddelanden kan tillämpas på textmeddelanden vi skickar. Om du anger någon annans telefonnummer eller e-postadress till oss för att ta emot kommunikation from Houzz bolag, så intygar och garanterar du att du har samtycke från varje berörd person vars telefonnummer eller e-postadress är ansluten till att ta emot kommunikation från Houzz.

Om du inte vill få mejl eller textmeddelanden i marknadsföringssyfte, erbjuder vi följande metod för att välja bort eller avsluta dessa: (a) följ instruktionerna vi angett i mejlet eller det första textmeddelandet för den kategorin av marknadsföringsmeddelanden, eller (b) om du har ett konto på Houzz-plattformen kan du avsluta dem via inställningarna.

10. Övrigt.

 • Meddelande för användare i Kalifornien. Enligt California Civil Code Section 1789.3 har Houzz-plattformens användare i Kalifornien rätt till följande specifika konsumentskyddsmeddelande: Tjänsten tillhandahålls av Houzz Inc., 285 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301. Om du har några frågor eller klagomål beträffande tjänsten, kontakta Houzz på legal@houzz.com eller genom att skriva till postadressen. Boende i Kalifornien kan kontakta Consumer Assistance Unit of the Consumer Information Division of the California Department of Consumer Affairs som kan kontaktas skriftligen på 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834, eller per telefon på (916) 445-1254 or (800) 952-5210 eller för nedsatt hörsel på TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.
 • Ytterligare villkor för vissa tjänster. Vissa tjänster som erbjuds på Houzz-plattformen kan kräva att du ingår ett separat avtal och/eller ha ytterligare villkor. Till exempel: att annonsera, delta i varumärkestjänster, erbjuda produkter till försäljning i Houzz-shopen, eller använda Site Designer kräver att du ingår i separata avtal med specifika villkor för det avtalet. Om Villkoren i detta Avtal strider mot villkoren i det separata avtalet ska det detta Avtal ha företräde.
 • Villkor för applikationsleverantör. Om du når Houzz-plattformen genom en Houzz-applikation, samtycker du till att detta Avtal endast gäller mellan dig och Houzz, och inte gentemot någon annan leverantör av applikationstjänsten eller applikationsplattformen (såsom Apple Inc. eller Google Inc.) som förser dig med applikationen på sina egna villkor.
 • Gällande rätt och jurisdiktion. Detta Avtal ska tolkas i enlighet med lagstiftningen i staten Kalifornien och i Amerikas Förenta Stater, utan hänsyn till deras lagvalsregler. Du och vi samtycker till att federala eller statliga domstolar i San Francisco, Kalifornien, ska vara behöriga för alla rättsprocesser för vilka skiljeförfarandet enligt punkt 8 inte är tillämpligt.
 • Export. Houzz-plattformen kontrolleras och drivs från våra amerikanska kontor i Kalifornien. Houzz mjukvara lyder vidare under amerikansk exportkontroll. Ingen mjukvara från Houzz får laddas med eller annars exporteras eller återexporteras i strid med gällande lagstiftning. Du intygar också att du inte (1) befinner dig i ett land som lyder under ett embargo av den amerikanska regeringen och (2) står på någon av amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.
 • Ändringar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst:
       i. ändra villkoren i detta Avtal i enlighet med gällande lagstiftning.
       ii. ändra Houzz-plattformen, inklusive att ta bort eller upphöra med information eller tjänster eller andra egenskaper helt eller delvis; och
       iii. neka eller avsluta ditt Houzz-konto eller din användning eller tillgång till Houzz-plattformen.
  Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor, kommer vi att informera dig via Houzz-plattformen, via e-post eller på annat sätt för att ge dig en möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Du samtycker till att din fortsatta användning av Houzz-plattformen innebär att du godkänner de nya Villkoren efter deras ikraftträdande. Om du inte godkänner de uppdaterade Villkoren får du inte fortsätta att använda Houzz-plattformen. Se till att besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om den gällande versionen av användaravtalet. Ändringar i Villkoren träder i kraft på löpande basis.
 • Språk. Den engelska versionen av dessa villkor är den bindande versionen och all kommunikation, meddelanden, skiljeförfaranden och processer rörande detta Avtal ska ske på engelska, även om vi väljer att erbjuda översättningar av detta Avtal till språk som talas i andra länder. Till den grad det är tillåtet enligt lag, ska den engelska versionen av Villkoren ha företräde vid händelse av inkonsekvens mellan olika översättningar.
 • Överlåtelse. Inga villkor i detta Avtal, inte heller några rättigheter, skyldigheter eller avhjälpanden enligt detta kan överlåtas, överföras, delegeras eller licensieras vidare av dig utan skriftligt medgivande i förväg från Houzz, och alla försök att överlåta, överföra, delegera eller underlicensiera ska vara ogiltiga. Houzz har rätt att överlåta, överföra, eller delegera detta Avtal eller rättigheter eller skyldigheter eller avhjälpanden som de anser lämpligt.
 • Avstående från att göra gällande en rätt. Vårt avstående från att hävda en rätt eller ett villkor enligt detta Avtal innebär inte att vi avstår från detta villkor eller denna föreskrift.
 • Rubriker. Alla rubriker eller underrubriker är endast angivna i bekvämlighetssyfte och ska inte på något sätt definiera eller förklara någon punkt eller villkor däri.
 • Vidare försäkringar. Du samtycker till att upprätta en papperskopia av detta Avtal och alla andra dokument, och vidta åtgärder på vår bekostnad som vi kan begära, för att bekräfta och följa avsikten med detta Avtal och alla dina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal.
 • Hela Avtalet. Detta Avtal gäller framför alla tidigare villkor, avtal, diskussioner och dokument rörande Houzz-plattformen och utgör hela Avtalet mellan dig och oss beträffande Houzz-plattformen. Om någon del av Avtalet befinns ogiltig eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av Avtalet, vilket ska fortsätta gälla i sin helhet.
 • Överlevnad: Följande föreskrifter ska fortsätta gälla efter att detta Avtal i övrigt upphört eller sagts upp: Punkt 2 (Ditt Innehåll), punkt 3(d)(Begränsningar) och 3(e)(Äganderätt), punkt 6 (Friskrivning och begränsning av ansvar), punkt 7 (Ersättning), punkt 8 (Tvistelösning) och punkt 10 (Övrigt).
 • Kontakt. Kontakta oss gärna genom att besöka https://help.houzz.com med frågor om detta Avtal.
  Houzz Inc.
  285 Hamilton Avenue
  Palo Alto, CA 94301

Giltig från och med den 1e januari 2020

Klicka här för den tidigare versionen (gällande från den 25 maj 2018)