FORUM
Houzz Logo Print
tiffanystinson

Hi there! Love this room! Where is the rug from?

tiffanystinson
6 år sedan
Origami collection · Mer info

Kommentar (1)

  • PRO
    Hejnum
    6 år sedan

    Hi. Unfortunatley i dont know. My print is a paart of the styling. This appartament is styled by Östlingh & Schedin and i can check and get back to you.

Sverige
Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.