Copyright- och varumärkespolicy

Houzz förväntar sig att den som använder webbplatsen respekterar andras rättigheter till intellektuell/immateriell egendom. Användare som laddat upp innehåll har bekräftat och garanterat att de har rättighet att tillåta Houzz använda innehåller på webbplatsen.

Om du i god tro anser att material som Houzz är värd för inkräktar på dina copyright- eller varumärkesrättigheter kan du (eller ditt ombud) skriftligt be oss ta bort eller blockera tillgång till detta material. Anmälan måste innehålla följande information: (a) fysisk eller elektronisk signatur från en person som auktoriserats att handla för ägaren till en exklusiv rättighet som utsatts för intrång; (b) identifiering av det verk vars copyright eller varumärke anses utsatts för intrång (om anmälan gäller mer än ett verk som på webbplatsen utsatts för intrång, bifoga en representativ lista över dessa verk); (c) identifiering av det material som anses ha begått intrång på det/de verk anmälan avser, och tillräcklig information för att ge Houzz en rimlig möjlighet att finna materialet på webbsidan; (d) tillräcklig information för att ge Houzz en rimlig möjlighet att kontakta den part som framför klagomålet, som namn, adress, telefonnummer och (om möjligt) till den part som klagar: (e) ett uttalande att den part som klagar har goda skäl för att tro att användningen av materialet anmälan avser inte godkänts av ägaren till copyright eller varumärke, dennas ombud eller lagen; och (f) ett uttalande att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är auktoriserad att handla för ägaren till en exklusiv rätt som utsatts för intrång (att lämna falska uppgifter är straffbart).

Vi hänvisar till att Houzz inte hanterar klagomål som inte uppfyller dessa krav. Dessa riktlinjer följer förordningen Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om Houzz avgör att det material som anses inkräkta på dina copyright- eller varumärkesrättigheter inte är av den art eller grad att de måste tas bort, tar inte Houzz bort innehållet utan en domstolsorder som bestämmer att innehållet eller användningen av materialet är olaglig.

Om du har goda skäl att tro att ett klagomål om intrång lämnats in mot dig på felaktiga grunder tillåter DMCA att du anmäler detta. Motanmälan måste innehålla följande information: (a) ditt namn, adress och telefonnummer; (b) identifiering av det material som tagits bort eller blockerats, och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller blockerades; (c) ett uttalande att du har goda skäl att tro att innehållet togs bort eller blockerades till följd av ett misstag eller felaktig identifiering av det material som skulle tas bort eller blockeras (det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter); (d) ett uttalande att du accepterar jurisdiktionen för den federala distriktsdomstolen i det distrikt där du är bosatt, eller om du bor utanför USA i det distrikt där Houzz finns, och att du accepterar delgivning från den person som lämnade in den ursprungliga anmälan; och (e) en fysisk eller elektronisk signatur (t.ex att skriva ditt fullständiga namn).

Anmälningar och motanmälningar som hänför sig till webbplatsen måste uppfylla de aktuella kraven i DMCA (se http://www.loc.gov/copyright) och ska skickas till adressen nedan. Vi rekommenderar att du söker juridisk hjälp innan du lämnar en anmälan eller motanmälan. Du bör vara medveten om att det är straffbart att göra falska anmälningar enligt DMCA.

Agent to Receive Notices of Claimed Infringement

copyright@houzz.com

DMCA Complaints

Houzz Inc.

285 Hamilton Avenue, 4th Floor

Palo Alto, CA 94301, USA

Fax: +1 650 433 4249

För att underlätta tillhandahåller vi följande elektroniska formulär för att lämna in begäran om avstängning/blockering: Blankett för att anmäla copyright- eller varumärkesintrång Använd detta formulär för snabbare behandling.