Policy för expertprofiler

Hem- och inredningsföretag (“Experter”) kan välja att skapa en expertprofil på Houzz. I enlighet med Houzz användaravtal (inklusive vår policy för acceptabel användning) och den här policyn för expertprofiler kan experter använda de funktioner som är tillgängliga på vår plattform för att marknadsföra sitt företag. Mer information här.

Experter på Houzz förväntas behandla andra med respekt, vara responsiva mot nuvarande och blivande kunder, och bedriva affärer i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Genom att skapa en expertprofil (inklusive att göra anspråk på en expertprofil) bekräftar och godkänner du följande med Houzz Inc.:

 1. Auktoriserad person. Du är som ägare eller anställd auktoriserad till att skapa en expertprofil för relevant expert. Du är ansvarig för all aktivitet på ditt konto, inklusive om att du väljer att dela dina kontouppgifter, inte håller dina kontouppgifter hemliga eller inte håller dina kontouppgifter uppdaterade.

 2. Korrekt information.

  1. Du kommer ange korrekt, sanningsenlig och komplett information angående ditt företag, och hålla all företagsinformation uppdaterad;
  2. Du kommer enbart skapa en expertprofil för varje område där ditt företag är verksamt;
  3. Du kommer välja den företagskategori som korrekt beskriver de produkter eller tjänster som företaget utför; och
  4. Expertprofiler skapade för företagskategorier som inte finns på Houzz kommer tas bort utan att information om det anges.
 3. Licensinformation. Om ditt yrke eller företagskategori kräver en licens, bekräftar du att du kommer tillhandahålla all licensinformation som är nödvändig för att marknadsföra ditt företag online på Houzz. Dessutom bekräftar du att all licensinformation som du anger är korrekt och uppdaterad.

 4. Projekt. Du bekräftar att alla projekt som laddas upp på din expertprofil representerar ditt eget arbete, och att du inte kommer ta åt dig äran för någon annans arbete.

 5. Samarbeten och organisationer. Houzz kan göra det möjligt för dig att visa dina samarbetspartners med vissa organisationer. Du bekräftar att du bara kommer välja att visa de organisationer på din expertprofil som du faktiskt är knuten till på något sätt, och genast ta bort dem om samarbetet avslutas. Du godkänner att i vissa fall kan Houzz komma att visa några av dina samarbetspartners på din expertprofil å dina vägnar, till exempel vid verifiering av medlemskap i en branschorganisation.

 6. Ingen garanterad synlighet. Att din expertprofil syns i Houzz sökresultat är inte garanterat och beror på många olika faktorer, inklusive utan begränsningar i popularitet och volym av foton, omdömen och användares interaktion med din profil. Houzz garanterar inte specifik synlighet på Houzz förutom om det är en del av ett betalt marknadsföringspaket, vilket du kan läsa mera om här. Mer information angående huvudparametrarna för bestämmelse av placering eller ranking av expertprofiler på Houzz plattformen finns tillgänglig här.

 7. Omdömen. Kunder kan ge omdömen om ditt företag på din expertprofil. Du förstår och godkänner att även om alla omdömen måste följa vår omdömespolicy, så tar Houzz inte bort negativa omdömen som inte strider mot omdömespolicyn, oavsett om experten betalar för sin profil eller inte, så länge det inte krävs enligt lag. Om du försöker skapa en ny eller ytterligare en expertprofil så förbehåller vi oss rätten att länka dina tidigare omdömen till din nya eller ytterligare expertprofil.

 8. Borttagning; Uppsägning. Enligt vårt användaravtal, om du inaktiverar eller permanent tar bort din expertprofil kan, med förbehåll för gällande lag, inlägg, omdömen, foton eller kommentarer som du skickat fortfarande vara publicerade på plattformen efter inaktivering eller borttagning. Houzz övervakar inte aktivt våra experters aktiviteter, varken på eller av vår plattform. Houzz förbehåller sig rättigheten att ta bort din expertprofil, inaktivera ditt konto, säga upp något eller alla avtal du har med Houzz, eller säga upp någon eller alla tjänster som Houzz tillhandahåller dig om vi tror att du har deltagit i kriminella handlingar (inklusive om du har åtalats för ett brott); om du har deltagit i andra olagliga eller bedrägliga handlingar relaterade till din verksamhet (inklusive om du inte har rätt licens); om du har deltagit i kränkande, trakasserande eller hotfullt beteende på vår plattform eller mot Houzz eller dess personal; eller om du på annat sätt bryter mot vårt användaravtal, vår policy för acceptabel användning eller denna policy för expertprofiler. Houzz kommer att behålla en kopia av den information som är kopplad till ditt företag på Houzz plattformen i 90 dagar efter din expertprofil har blivit inaktiverad eller raderad. Såvida permanent borttagning av information som är kopplad till ditt företag inte begärs av dig, kan Houzz behålla den informationen under en längre tid om så önskas.

 9. Personlig data. Personlig data som är samlad med respekt för experten kommer hanteras av Houzz enligt Houzz sekretesspolicy, inkorporerad för referens.

  1. Om och i den utsträckning Houzz och / eller dess dotterbolag överför (direkt eller via vidareöverföring) personuppgifter som är skyddade av (A) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 angående skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (”GDPR”); (B) EU: s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58 / EG); och (C) alla nationella lagar om dataskydd som har gjorts enligt eller i enlighet med (A) ("tillsammans EU: s dataskyddslag") och / eller som härrör från Schweiz och / eller Storbritannien i eller till något land eller mottagare som inte erkänts av Europeiska kommissionen som tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter (som beskrivs i EU: s dataskyddslag), kommer Houzz och / eller dess dotterbolag att överföra sådana uppgifter i enlighet med standardavtalsklausulerna för kontrollörer (eftersom den termen definieras i EU: s dataskyddslag) som anges i objekt A. Du samtycker att Houzz och / eller dess dotterbolag (i förekommande fall) ska vara "uppgiftsinföraren" och du (agerande på uppdrag av dig själv och alla dotterbolag) är "uppgiftsutföraren" (trots att du kan vara belägen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och / eller Storbritannien).
  2. Om Houzz blir medveten om att någon myndighet (inklusive brottsbekämpning) vill få tillgång till eller en kopia av personuppgifter som samlas in med avseende till Pro- eller användardata (”Pro-personuppgifter”), vare sig det är frivilligt eller obligatoriskt, om inte förbjudet enligt lagen eller enligt en obligatorisk rättslig tvång som annars krävs, kommer Houzz att (A) omedelbart meddela experten, (B) informerar den berörda regeringsmyndigheten att experten inte har bemyndigat Houzz att avslöja expert-personuppgifterna till regeringsmyndigheten, ( C) informera den berörda myndigheten om att alla begäranden eller krav på åtkomst till expert-personuppgifterna därför ska meddelas eller delges experterna skriftligt, och (D) Houzz kommer inte att ge tillgång till expert-personuppgifterna såvida inte tills det godkänts av experterna. I händelse av att Houzz omfattas av ett lagligt förbud eller en obligatorisk rättslig tvång som hindrar dom från att följa (A) till (D) i detta avsnitt (ii) i sin helhet, ska Houzz använda rimliga och lagliga ansträngningar för att ifrågasätta sådana förbud eller tvång (även om experterna erkänner att en sådan utmaning inte alltid kan vara rimlig eller möjlig med tanke på arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med den avsedda regeringsmyndighetens tillgång). Om Houzz framgångsrikt utmanar förbudet eller tvånget, gäller (A) till (D) i detta avsnitt (ii) ovan. I båda fallen, om Houzz lämnar ut uppgifter till regeringsmyndigheten (antingen med expertens auktorisering eller på grund av obligatorisk juridisk tvång), kommer Houzz endast att avslöja expert-personuppgifterna i den utsträckning Houzz är lagligt skyldig att göra det och i enlighet med tillämpligt laglig process. Detta avsnitt (ii) ska inte tillämpas i händelse av att Houzz, med hänsyn till arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med den avsedda statliga myndighetens tillgång till expert-personuppgifterna, har en rimlig och god tro på att brådskande åtkomst är nödvändig för att förhindra en överhängande risk för allvarlig skada för någon individ. I sådant fall ska Houzz meddela experten så snart som möjligt efter åtkomst och förse experten med fullständig information om detsamma, såvida inte och i den utsträckning det är lagligt förbjudet.
  3. I den mån som du får personlig data genom vår plattform (“konsumentdata”), får du använda konsumentdata på det sätt som är avsett, till exempel för att svara på en persons meddelande inom en rimlig tidsram (inklusive att ange information om dina tjänster och utföra tjänsten som efterfrågas) eller så som individen angett. Du ska skydda konfidentiell konsumentdata och använda lämplig säkerhetsåtgärd för att skydda konsumentdata mot obehörig eller olaglig hantering eller användande av konsumentdata samt mot oavsiktlig förlust, förstörelse, förändring och avslöjande av eller tillgång till konsumentdata. Du kan enbart dela konsumentdata till en auktoriserad person i vilken sådan personlig data relaterar till dig eller dina kollegor eller samarbetspartners, förutsatt att du är ansvarig för att se till så att dessa kollegor eller samarbetspartners är införstådda med vår policy. Utan att begränsa det förestående ska du inte sälja konsumentdata, varken för pengar eller för annat typ av värde. Du ser till så att ditt användande av konsumentdata (inklusive din kommunikation med Houzz användare genom mejl, telefon, SMS eller annat) alltid är i enlighet med tillämplig lag (inklusive att respektera hur länge du behåller konsumentdata) och att du respekterar att individer utövar sina rättigheter i enlighet med lag (t.ex. genom att inte kontakta individen vidare, borttagning av data eller tillgång till data). Om en person som du inte har en företagsrelation med inte svarar på din kommunikation så bekräftar du att du kommer sluta kommunicera med personen genom plattformen efter ett rimligt antal försök att få kontakt. Om du avböjer eller inte är intresserad av en förfrågan från en husägare, förbehåller Houzz sig rätten att ta bort den husägarens användardata från ditt konto. Du förstår och bekräftar att det är du som är avsändaren, och ansvarig för, all din kommunikation via plattformen, och Houzz är inte avsändaren. Plattformen är inte avsedd att överföra betalkortinformation eller annan känslig information, förutom om det uttryckligen föreskrivs av plattformens betalningsfunktioner; Houzz har dock ingen skyldighet att övervaka eller begränsa sådan information från att överföras i plattformen. Om du får någon fråga om sekretess eller ett klagomål från en individ, tillsynsmyndighet eller annan part relaterad till användningen av konsumentdata så kommer du så fort som möjligt informera Houzz om detta och samarbeta med goda intentioner för att svara på en sådan förfrågan eller sådant klagomål. Houzz begränsar åtkomsten av informationen som är kopplad till din verksamhet på Houzz plattformen till de som behöver ta del av den (genom policy och tekniska kontroller) för de användningar som identifieras i Houzz sekretesspolicy.
 10. Kommunikationspreferenser. När du skapar ett konto på Houzz, vänligen notera att några tidigare kommunikationspreferenser du kan ha angett för Houzz inte kommer överföras till ditt Houzz-konto. Vi förbehåller oss rätten att kommunicera med dig genom att använda den kontaktinformation du angett eller som är tillgänglig publikt eller kommersiellt, inklusive för att ge dig information om våra tjänster och produkter eller andra tips och erbjudanden.

 11. Houzz Trade Program och Business Program. Du kan vara berättigad att delta i Houzz Trade Program eller Houzz Business Program. Genom att ansöka till eller delta i Houzz Trade Program eller Business Program godkänner du Houzz avtal för Trade Program och Business Program, vilka också är inkorporerade i den här policyn för expertprofiler.

 12. Dispyter med användare. Du bekräftar att du är ensamt ansvarig för dina avtal och interaktioner med någon Houzz-användare, och vi har ingen inblandning eller något ansvar för sådana avtal eller interaktioner. Vi förbehåller oss rätten, utan några som helst undantag, att bli involverade på något sätt i någon dispyt mellan dig och en Houzz-användare.

 13. Ditt innehåll. För att Houzz ska kunna visa din expertprofil och på annat sätt marknadsföra ditt arbete, ber vi att du förser oss med innehåll och material angående din verksamhet (“kundinnehåll”). Du behåller alla äganderätter av ditt kundinnehåll som du tillhandahåller Houzz och du ger Houzz licens att använda kundinnehållet på det vis som anges i Houzz användaravtal så att Houzz kan visa din expertprofil och marknadsföra Houzz plattform, Houzz, och ditt arbete. Vi har behov av att du ger Houzz tillåtelse och vissa andra rättigheter som anges i Houzz användaravtal så att de tekniska åtgärder vi vidtar för att driva Houzz plattform inte anses vara lagliga överträdelser. Till exempel kan upphovsrättslagar hindra oss från att bearbeta, underhålla, lagra, säkerhetskopiera och distribuera visst innehåll (som dina förslag till kunder), om du inte ger oss dessa rättigheter. Vi använder också tjänsteleverantörer, till exempel webbhotelltjänster, som behöver innehållet för att vi ska kunna driva Houzz plattform. För att upprätthålla en konsekvent upplevelse för de som läser våra redaktionsartiklar som innehåller dina foton eller som kan ha sparat dina foton i sina idéböcker, kommer dina foton och offentligt innehåll att förbli på vår plattform efter det att kontot har stängts.
  Houzz använder ditt innehåll som en tjänsteleverantör för onlineförmedling enligt den europeiska förordningen om plattform till affärsrelationer (“P2B”)* för att inkludera ditt företag i vårt Project Match-verktyg som matchar användare med experter.
  *Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 från den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa och öppenhet för företag som använder online förmedlingstjänster

Gäller från och med 30 augusti 2021

EXHIBIT A

STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES – MODULE ONE: Transfer Controller to Controller (C2C)


SECTION I

Clause 1
Purpose and scope
 1. The purpose of these standard contractual clauses is to ensure compliance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)1 for the transfer of personal data to a third country.
 2. The Parties:
  1. the natural or legal person(s), public authority/ies, agency/ies or other body/ies (hereinafter “entity/ies”) transferring the personal data, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data exporter”), and
  2. the entity/ies in a third country receiving the personal data from the data exporter, directly or indirectly via another entity also Party to these Clauses, as listed in Annex I.A. (hereinafter each “data importer”)

  have agreed to these standard contractual clauses (hereinafter: “Clauses”).

 3. These Clauses apply with respect to the transfer of personal data as specified in Annex I.B.
 4. The Appendix to these Clauses containing the Annexes referred to therein forms an integral part of these Clauses.
Clause 2
Effect and invariability of the Clauses
 1. These Clauses set out appropriate safeguards, including enforceable data subject rights and effective legal remedies, pursuant to Article 46(1) and Article 46 (2)(c) of Regulation (EU) 2016/679 and, with respect to data transfers from controllers to processors and/or processors to processors, standard contractual clauses pursuant to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, provided they are not modified, except to select the appropriate Module(s) or to add or update information in the Appendix. This does not prevent the Parties from including the standard contractual clauses laid down in these Clauses in a wider contract and/or to add other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, these Clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of data subjects.
 2. These Clauses are without prejudice to obligations to which the data exporter is subject by virtue of Regulation (EU) 2016/679.
Clause 3
Third-party beneficiaries
 1. Data subjects may invoke and enforce these Clauses, as third-party beneficiaries, against the data exporter and/or data importer, with the following exceptions:
  1. Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, Clause 7;
  2. Clause 8 - Clause 8.5 (e) and Clause 8.9(b);
  3. Clause 9 - [not used in Module One (C2C) Standard Contractual Clauses];
  4. Clause 12 - Clause 12(a) and (d);
  5. Clause 13;
  6. Clause 15.1(c), (d) and (e);
  7. Clause 16(e);
  8. Clause 18 - Clause 18(a) and (b).
 2. Paragraph (a) is without prejudice to rights of data subjects under Regulation (EU) 2016/679.
Clause 4
Interpretation
 1. Where these Clauses use terms that are defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms shall have the same meaning as in that Regulation.
 2. These Clauses shall be read and interpreted in the light of the provisions of Regulation (EU) 2016/679.
 3. These Clauses shall not be interpreted in a way that conflicts with rights and obligations provided for in Regulation (EU) 2016/679.
Clause 5
Hierarchy

In the event of a contradiction between these Clauses and the provisions of related agreements between the Parties, existing at the time these Clauses are agreed or entered into thereafter, these Clauses shall prevail.

Clause 6
Description of the transfer(s)

The details of the transfer(s), and in particular the categories of personal data that are transferred and the purpose(s) for which they are transferred, are specified in Annex I.B.

Clause 7
Docking clause
 1. An entity that is not a Party to these Clauses may, with the agreement of the Parties, accede to these Clauses at any time, either as a data exporter or as a data importer, by completing the Appendix and signing Annex I.A.
 2. Once it has completed the Appendix and signed Annex I.A, the acceding entity shall become a Party to these Clauses and have the rights and obligations of a data exporter or data importer in accordance with its designation in Annex I.A.
 3. The acceding entity shall have no rights or obligations arising under these Clauses from the period prior to becoming a Party.

SECTION II - OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Clause 8
Data protection safeguards

The data exporter warrants that it has used reasonable efforts to determine that the data importer is able, through the implementation of appropriate technical and organisational measures, to satisfy its obligations under these Clauses.

8.1 Purpose limitation

The data importer shall process the personal data only for the specific purpose(s) of the transfer, as set out in Annex I.B. It may only process the personal data for another purpose:

 1. where it has obtained the data subject’s prior consent;
 2. where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings; or
 3. where necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person.
8.2 Transparency
 1. In order to enable data subjects to effectively exercise their rights pursuant to Clause 10, the data importer shall inform them, either directly or through the data exporter:
  1. of its identity and contact details;
  2. of the categories of personal data processed;
  3. of the right to obtain a copy of these Clauses;
  4. where it intends to onward transfer the personal data to any third party/ies, of the recipient or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information), the purpose of such onward transfer and the ground therefore pursuant to Clause 8.7.
 2. Paragraph (a) shall not apply where the data subject already has the information, including when such information has already been provided by the data exporter, or providing the information proves impossible or would involve a disproportionate effort for the data importer. In the latter case, the data importer shall, to the extent possible, make the information publicly available.
 3. On request, the Parties shall make a copy of these Clauses, including the Appendix as completed by them, available to the data subject free of charge. To the extent necessary to protect business secrets or other confidential information, including personal data, the Parties may redact part of the text of the Appendix prior to sharing a copy, but shall provide a meaningful summary where the data subject would otherwise not be able to understand its content or exercise his/her rights. On request, the Parties shall provide the data subject with the reasons for the redactions, to the extent possible without revealing the redacted information.
 4. Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligations of the data exporter under Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679.
8.3 Accuracy and data minimisation
 1. Each Party shall ensure that the personal data is accurate and, where necessary, kept up to date. The data importer shall take every reasonable step to ensure that personal data that is inaccurate, having regard to the purpose(s) of processing, is erased or rectified without delay.
 2. If one of the Parties becomes aware that the personal data it has transferred or received is inaccurate, or has become outdated, it shall inform the other Party without undue delay.
 3. The data importer shall ensure that the personal data is adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose(s) of processing.
8.4 Storage limitation

The data importer shall retain the personal data for no longer than necessary for the purpose(s) for which it is processed. It shall put in place appropriate technical or organisational measures to ensure compliance with this obligation, including erasure or anonymisation2 of the data and all back-ups at the end of the retention period.

8.5 Security of processing
 1. The data importer and, during transmission, also the data exporter shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of the personal data, including protection against a breach of security leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access (hereinafter “personal data breach”). In assessing the appropriate level of security, they shall take due account of the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purpose(s) of processing and the risks involved in the processing for the data subject. The Parties shall in particular consider having recourse to encryption or pseudonymisation, including during transmission, where the purpose of processing can be fulfilled in that manner.
 2. The Parties have agreed on the technical and organisational measures set out in Annex II. The data importer shall carry out regular checks to ensure that these measures continue to provide an appropriate level of security.
 3. The data importer shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation of confidentiality.
 4. In the event of a personal data breach concerning personal data processed by the data importer under these Clauses, the data importer shall take appropriate measures to address the personal data breach, including measures to mitigate its possible adverse effects.
 5. In case of a personal data breach that is likely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall without undue delay notify both the data exporter and the competent supervisory authority pursuant to Clause 13. Such notification shall contain i) a description of the nature of the breach (including, where possible, categories and approximate number of data subjects and personal data records concerned), ii) its likely consequences, iii) the measures taken or proposed to address the breach, and iv) the details of a contact point from whom more information can be obtained. To the extent it is not possible for the data importer to provide all the information at the same time, it may do so in phases without undue further delay.
 6. In case of a personal data breach that is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the data importer shall also notify without undue delay the data subjects concerned of the personal data breach and its nature, if necessary in cooperation with the data exporter, together with the information referred to in paragraph (e), points ii) to iv), unless the data importer has implemented measures to significantly reduce the risk to the rights or freedoms of natural persons, or notification would involve disproportionate efforts. In the latter case, the data importer shall instead issue a public communication or take a similar measure to inform the public of the personal data breach.
 7. The data importer shall document all relevant facts relating to the personal data breach, including its effects and any remedial action taken, and keep a record thereof.
8.6 Sensitive data

Where the transfer involves personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, or biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or a person’s sex life or sexual orientation, or data relating to criminal convictions or offences (hereinafter “sensitive data”), the data importer shall apply specific restrictions and/or additional safeguards adapted to the specific nature of the data and the risks involved. This may include restricting the personnel permitted to access the personal data, additional security measures (such as pseudonymisation) and/or additional restrictions with respect to further disclosure.

8.7 Onward transfers

The data importer shall not disclose the personal data to a third party located outside the European Union3 (in the same country as the data importer or in another third country, hereinafter “onward transfer”) unless the third party is or agrees to be bound by these Clauses, under the appropriate Module. Otherwise, an onward transfer by the data importer may only take place if:

 1. it is to a country benefitting from an adequacy decision pursuant to Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers the onward transfer;
 2. the third party otherwise ensures appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 47 of Regulation (EU) 2016/679 with respect to the processing in question;
 3. the third party enters into a binding instrument with the data importer ensuring the same level of data protection as under these Clauses, and the data importer provides a copy of these safeguards to the data exporter;
 4. it is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims in the context of specific administrative, regulatory or judicial proceedings;
 5. it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or
 6. where none of the other conditions apply, the data importer has obtained the explicit consent of the data subject for an onward transfer in a specific situation, after having informed him/her of its purpose(s), the identity of the recipient and the possible risks of such transfer to him/her due to the lack of appropriate data protection safeguards. In this case, the data importer shall inform the data exporter and, at the request of the latter, shall transmit to it a copy of the information provided to the data subject.

Any onward transfer is subject to compliance by the data importer with all the other safeguards under these Clauses, in particular purpose limitation.

8.8 Processing under the authority of the data importer

The data importer shall ensure that any person acting under its authority, including a processor, processes the data only on its instructions.

8.9 Documentation and compliance
 1. Each Party shall be able to demonstrate compliance with its obligations under these Clauses. In particular, the data importer shall keep appropriate documentation of the processing activities carried out under its responsibility.
 2. The data importer shall make such documentation available to the competent supervisory authority on request.
Clause 9
Use of sub-processors
[Not used in Module One (C2C) Standard Contractual Clauses]
Clause 10
Data subject rights
 1. The data importer, where relevant with the assistance of the data exporter, shall deal with any enquiries and requests it receives from a data subject relating to the processing of his/her personal data and the exercise of his/her rights under these Clauses without undue delay and at the latest within one month of the receipt of the enquiry or request4. The data importer shall take appropriate measures to facilitate such enquiries, requests and the exercise of data subject rights. Any information provided to the data subject shall be in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language.
 2. In particular, upon request by the data subject the data importer shall, free of charge:
  1. provide confirmation to the data subject as to whether personal data concerning him/her is being processed and, where this is the case, a copy of the data relating to him/her and the information in Annex I; if personal data has been or will be onward transferred, provide information on recipients or categories of recipients (as appropriate with a view to providing meaningful information) to which the personal data has been or will be onward transferred, the purpose of such onward transfers and their ground pursuant to Clause 8.7; and provide information on the right to lodge a complaint with a supervisory authority in accordance with Clause 12(c)(i);
  2. rectify inaccurate or incomplete data concerning the data subject;
  3. erase personal data concerning the data subject if such data is being or has been processed in violation of any of these Clauses ensuring third-party beneficiary rights, or if the data subject withdraws the consent on which the processing is based.
 3. Where the data importer processes the personal data for direct marketing purposes, it shall cease processing for such purposes if the data subject objects to it.
 4. The data importer shall not make a decision based solely on the automated processing of the personal data transferred (hereinafter “automated decision”), which would produce legal effects concerning the data subject or similarly significantly affect him / her, unless with the explicit consent of the data subject or if authorised to do so under the laws of the country of destination, provided that such laws lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and legitimate interests. In this case, the data importer shall, where necessary in cooperation with the data exporter:
  1. inform the data subject about the envisaged automated decision, the envisaged consequences and the logic involved; and
  2. implement suitable safeguards, at least by enabling the data subject to contest the decision, express his/her point of view and obtain review by a human being.
 5. Where requests from a data subject are excessive, in particular because of their repetitive character, the data importer may either charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of granting the request or refuse to act on the request.
 6. The data importer may refuse a data subject’s request if such refusal is allowed under the laws of the country of destination and is necessary and proportionate in a democratic society to protect one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679.
 7. If the data importer intends to refuse a data subject’s request, it shall inform the data subject of the reasons for the refusal and the possibility of lodging a complaint with the competent supervisory authority and/or seeking judicial redress.
Clause 11
Redress
 1. The data importer shall inform data subjects in a transparent and easily accessible format, through individual notice or on its website, of a contact point authorised to handle complaints. It shall deal promptly with any complaints it receives from a data subject.
 2. In case of a dispute between a data subject and one of the Parties as regards compliance with these Clauses, that Party shall use its best efforts to resolve the issue amicably in a timely fashion. The Parties shall keep each other informed about such disputes and, where appropriate, cooperate in resolving them.
 3. Where the data subject invokes a third-party beneficiary right pursuant to Clause 3, the data importer shall accept the decision of the data subject to:
  1. lodge a complaint with the supervisory authority in the Member State of his/her habitual residence or place of work, or the competent supervisory authority pursuant to Clause 13;
  2. refer the dispute to the competent courts within the meaning of Clause 18.
 4. The Parties accept that the data subject may be represented by a not-for-profit body, organisation or association under the conditions set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 2016/679.
 5. The data importer shall abide by a decision that is binding under the applicable EU or Member State law.
 6. The data importer agrees that the choice made by the data subject will not prejudice his/her substantive and procedural rights to seek remedies in accordance with applicable laws.
Clause 12
Liability
 1. Each Party shall be liable to the other Party/ies for any damages it causes the other Party/ies by any breach of these Clauses.
 2. Each Party shall be liable to the data subject, and the data subject shall be entitled to receive compensation, for any material or non-material damages that the Party causes the data subject by breaching the third-party beneficiary rights under these Clauses. This is without prejudice to the liability of the data exporter under Regulation (EU) 2016/679.
 3. Where more than one Party is responsible for any damage caused to the data subject as a result of a breach of these Clauses, all responsible Parties shall be jointly and severally liable and the data subject is entitled to bring an action in court against any of these Parties.
 4. The Parties agree that if one Party is held liable under paragraph (c), it shall be entitled to claim back from the other Party/ies that part of the compensation corresponding to its / their responsibility for the damage.
 5. The data importer may not invoke the conduct of a processor or sub-processor to avoid its own liability.
Clause 13
Supervision
 1. The supervisory authority with responsibility for ensuring compliance by the data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, shall act as competent supervisory authority.
 2. The data importer agrees to submit itself to the jurisdiction of and cooperate with the competent supervisory authority in any procedures aimed at ensuring compliance with these Clauses. In particular, the data importer agrees to respond to enquiries, submit to audits and comply with the measures adopted by the supervisory authority, including remedial and compensatory measures. It shall provide the supervisory authority with written confirmation that the necessary actions have been taken.

SECTION III - LOCAL LAWS AND OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY PUBLIC AUTHORITIES

Clause 14
Local laws and practices affecting compliance with the Clauses
 1. The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer, including any requirements to disclose personal data or measures authorising access by public authorities, prevent the data importer from fulfilling its obligations under these Clauses. This is based on the understanding that laws and practices that respect the essence of the fundamental rights and freedoms and do not exceed what is necessary and proportionate in a democratic society to safeguard one of the objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 2016/679, are not in contradiction with these Clauses.
 2. The Parties declare that in providing the warranty in paragraph (a), they have taken due account in particular of the following elements:
  1. the specific circumstances of the transfer, including the length of the processing chain, the number of actors involved and the transmission channels used; intended onward transfers; the type of recipient; the purpose of processing; the categories and format of the transferred personal data; the economic sector in which the transfer occurs; the storage location of the data transferred;
  2. the laws and practices of the third country of destination- including those requiring the disclosure of data to public authorities or authorising access by such authorities - relevant in light of the specific circumstances of the transfer, and the applicable limitations and safeguards5;
  3. any relevant contractual, technical or organisational safeguards put in place to supplement the safeguards under these Clauses, including measures applied during transmission and to the processing of the personal data in the country of destination.
 3. The data importer warrants that, in carrying out the assessment under paragraph (b), it has made its best efforts to provide the data exporter with relevant information and agrees that it will continue to cooperate with the data exporter in ensuring compliance with these Clauses.
 4. The Parties agree to document the assessment under paragraph (b) and make it available to the competent supervisory authority on request.
 5. The data importer agrees to notify the data exporter promptly if, after having agreed to these Clauses and for the duration of the contract, it has reason to believe that it is or has become subject to laws or practices not in line with the requirements under paragraph (a), including following a change in the laws of the third country or a measure (such as a disclosure request) indicating an application of such laws in practice that is not in line with the requirements in paragraph (a).
 6. Following a notification pursuant to paragraph (e), or if the data exporter otherwise has reason to believe that the data importer can no longer fulfil its obligations under these Clauses, the data exporter shall promptly identify appropriate measures (e.g. technical or organisational measures to ensure security and confidentiality) to be adopted by the data exporter and/or data importer to address the situation. The data exporter shall suspend the data transfer if it considers that no appropriate safeguards for such transfer can be ensured, or if instructed by the competent supervisory authority to do so. In this case, the data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses. If the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise. Where the contract is terminated pursuant to this Clause, Clause 16(d) and (e) shall apply.
Clause 15
Obligations of the data importer in case of access by public authorities
15.1 Notification
 1. The data importer agrees to notify the data exporter and, where possible, the data subject promptly (if necessary with the help of the data exporter) if it:
  1. receives a legally binding request from a public authority, including judicial authorities, under the laws of the country of destination for the disclosure of personal data transferred pursuant to these Clauses; such notification shall include information about the personal data requested, the requesting authority, the legal basis for the request and the response provided; or
  2. becomes aware of any direct access by public authorities to personal data transferred pursuant to these Clauses in accordance with the laws of the country of destination; such notification shall include all information available to the importer.
 2. If the data importer is prohibited from notifying the data exporter and/or the data subject under the laws of the country of destination, the data importer agrees to use its best efforts to obtain a waiver of the prohibition, with a view to communicating as much information as possible, as soon as possible. The data importer agrees to document its best efforts in order to be able to demonstrate them on request of the data exporter.
 3. Where permissible under the laws of the country of destination, the data importer agrees to provide the data exporter, at regular intervals for the duration of the contract, with as much relevant information as possible on the requests received (in particular, number of requests, type of data requested, requesting authorities, whether requests have been challenged and the outcome of such challenges, etc.).
 4. The data importer agrees to preserve the information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the duration of the contract and make it available to the competent suspensory authority on request.
 5. Paragraphs (a) to (c) are without prejudice to the obligation of the data importer pursuant to Clause 14(e) and Clause 16 to inform the data exporter promptly where it is unable to comply with these Clauses.
15.2 Review of legality and data minimisation
 1. The data importer agrees to review the legality of the request for disclosure, in particular whether it remains within the powers granted to the requesting public authority, and to challenge the request if, after careful assessment, it concludes that there are reasonable grounds to consider that the request is unlawful under the laws of the country of destination, applicable obligations under international law and principles of international comity. The data importer shall, under the same conditions, pursue possibilities of appeal. When challenging a request, the data importer shall seek interim measures with a view to suspending the effects of the request until the competent judicial authority has decided on its merits. It shall not disclose the personal data requested until required to do so under the applicable procedural rules. These requirements are without prejudice to the obligations of the data importer under Clause 14(e).
 2. The data importer agrees to document its legal assessment and any challenge to the request for disclosure and, to the extent permissible under the laws of the country of destination, make the documentation available to the data exporter. It shall also make it available to the competent supervisory authority on request.
 3. The data importer agrees to provide the minimum amount of information permissible when responding to a request for disclosure, based on a reasonable interpretation of the request.

SECTION IV - FINAL PROVISIONS

Clause 16
Non-compliance with the Clauses and termination
 1. The data importer shall promptly inform the data exporter if it is unable to comply with these Clauses, for whatever reason.
 2. In the event that the data importer is in breach of these Clauses or unable to comply with these Clauses, the data exporter shall suspend the transfer of personal data to the data importer until compliance is again ensured or the contract is terminated. This is without prejudice to Clause 14(f).
 3. The data exporter shall be entitled to terminate the contract, insofar as it concerns the processing of personal data under these Clauses, where:
  1. the data exporter has suspended the transfer of personal data to the data importer pursuant to paragraph (b) and compliance with these Clauses is not restored within a reasonable time and in any event within one month of suspension;
  2. the data importer is in substantial or persistent breach of these Clauses; or
  3. the data importer fails to comply with a binding decision of a competent court or supervisory authority regarding its obligations under these Clauses.

  In these cases, it shall inform the competent supervisory authority of such non-compliance. Where the contract involves more than two Parties, the data exporter may exercise this right to termination only with respect to the relevant Party, unless the Parties have agreed otherwise.

 4. Personal data that has been transferred prior to the termination of the contract pursuant to paragraph (c) shall at the choice of the data exporter immediately be returned to the data exporter or deleted in its entirety. The same shall apply to any copies of the data. The data importer shall certify the deletion of the data to the data exporter. Until the data is deleted or returned, the data importer shall continue to ensure compliance with these Clauses. In case of local laws applicable to the data importer that prohibit the return or deletion of the transferred personal data, the data importer warrants that it will continue to ensure compliance with these Clauses and will only process the data to the extent and for as long as required under that local law.
 5. Either Party may revoke its agreement to be bound by these Clauses where (i) the European Commission adopts a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the transfer of personal data to which these Clauses apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes part of the legal framework of the country to which the personal data is transferred. This is without prejudice to other obligations applying to the processing in question under Regulation (EU) 2016/679.
Clause 17
Governing law

These Clauses shall be governed by the law of one of the EU Member States, provided such law allows for third-party beneficiary rights. The Parties agree that this shall be the law of Germany.

Clause 18
Choice of forum and jurisdiction
 1. Any dispute arising from these Clauses shall be resolved by the courts of an EU Member State.
 2. The Parties agree that those shall be the courts of Germany.
 3. A data subject may also bring legal proceedings against the data exporter and/or data importer before the courts of the Member State in which he/she has his/her habitual residence.
 4. The Parties agree to submit themselves to the jurisdiction of such courts.


1 Where the data exporter is a processor subject to Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union institution or body as controller, reliance on these Clauses when engaging another processor (sub-processing) not subject to Regulation (EU) 2016/679 also ensures compliance with Article 29(4) of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295 of 21.11.2018, p. 39), to the extent these Clauses and the data protection obligations as set out in the contract or other legal act between the controller and the processor pursuant to Article 29(3) of Regulation (EU) 2018/1725 are aligned. This will in particular be the case where the controller and processor rely on the standard contractual clauses included in Decision […].

2 This requires rendering the data anonymous in such a way that the individual is no longer identifiable by anyone, in line with recital 26 of Regulation (EU) 2016/679, and that this process is irreversible

3 The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for the extension of the European Union's internal market to the three EEA States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679, is covered by the EEA Agreement and has been incorporated into Annex XI thereto. Therefore, any disclosure by the data importer to a third party located in the EEA does not qualify as an onward transfer for the purpose of these Clauses.

4 That period may be extended by a maximum of two more months, to the extent necessary taking into account the complexity and number of requests. The data importer shall duly and promptly inform the data subject of any such extension.

5 As regards the impact of such laws and practices on compliance with these Clauses, different elements may be considered as part of an overall assessment. Such elements may include relevant and documented practical experience with prior instances of requests for disclosure from public authorities, or the absence of such requests, covering a sufficiently representative time-frame. This refers in particular to internal records or other documentation, drawn up on a continuous basis in accordance with due diligence and certified at senior management level, provided that this information can be lawfully shared with third parties. Where this practical experience is relied upon to conclude that the data importer will not be prevented from complying with these Clauses, it needs to be supported by other relevant, objective elements, and it is for the Parties to consider carefully whether these elements together carry sufficient weight, in terms of their reliability and representativeness, to support this conclusion. In particular, the Parties have to take into account whether their practical experience is corroborated and not contradicted by publicly available or otherwise accessible, reliable information on the existence or absence of requests within the same sector and/or the application of the law in practice, such as case law and reports by independent oversight bodies.


APPENDIX

ANNEX I

A. LIST OF PARTIES

Data exporter(s):

1. Name: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Address: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Contact person’s name, position and contact details: As detailed in Customer’s Pro Profile.
Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Providing the personal data necessary to execute the Houzz Pro Services Agreement.
Signature and date: At the same time as the Data Exporter is entering into the Houzz Pro Services Agreement, also the SCCs, which forms an integral part of the Houzz Pro Services Agreement, are concluded.
Role (controller/processor): Controller

Data importer(s): [Identity and contact details of the data importer(s), including any contact person with responsibility for data protection]

1. Name: Houzz Inc.
Address: 285 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA, USA 94301
Contact person’s name, position and contact details: EUprivacy@houzz.com
Activities relevant to the data transferred under these Clauses: Processing the personal data necessary to execute the Houzz Pro Services Agreement.
Signature and date: At the same time as the Data Exporter is entering into the Houzz Pro Services Agreement, also the SCCs, which forms an integral part of the Houzz Pro Services Agreement, are concluded.
Role (controller/processor): Controller
В. DESCRIPTION OF TRANSFER
Categories of data subjects whose personal data is transferred The employees, representatives, suppliers, service providers, subcontractors, customers and prospective customers of Data Exporter.
Categories of personal data transferred Identification data including, without limitation, first and last name, email address, telephone number, address (business or personal); online usage data; communications data; electronic identification data including location data; financial data (if provided); affiliations, education and training (if provided); and profession and job data.
Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards that fully take into consideration the nature of the data and the risks involved, such as for instance strict purpose limitation, access restrictions (including access only for staff having followed specialised training), keeping a record of access to the data, restrictions for onward transfers or additional security measures. N/A
The frequency of the transfer (e.g. whether the data is transferred on a one-off or continuous basis). Continuous basis
Nature of the processing Collection, recording, organisation, storage, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available
Purpose(s) of the data transfer and further processing For Data Importer to perform the Services, improve and customize the Services and Houzz Platform, and for any other purposes described in Section 2(b) and Section 10(b) of the Agreement.
The period for which the personal data will be retained, or, if that is not possible, the criteria used to determine that period For the duration of the Houzz account
For transfers to (sub-) processors, also specify subject matter, nature and duration of the processing N/A
C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY
Identify the competent supervisory authority/ies in accordance with Clause 13 The competent supervisory authority/ies depends on the location of the data exporter as detailed in Customer’s Pro Profile.

ANNEX II - TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE THE SECURITY OF THE DATA

Measures for ensuring ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems and services A periodic business continuity review is conducted between business, product, legal, and engineering stakeholders. Security and data privacy for all third-party data processing is reviewed as part of the vendor risk assessment process. Various technical controls are implemented to ensure the security of processing systems and services, including (but not limited to): endpoint detection and response (EDR) agents on production hosts, anti-virus agents on corporate endpoints, mobile device management (MDM) on corporate endpoints, production access via software-defined-perimeter (SDP), separate development and production environments, and centralized system event logging and aggregation.
Measures for ensuring the ability to restore the availability and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident Engineering has implemented regular exports of platform and user data from runtime databases. These exports are securely backed up into archival data storage to allow for access and restoration when needed.
Processes for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures in order to ensure the security of the processing Systems, applications, and procedures are subject to periodic internal and external audits. Examples include vulnerability scanning of the platform web application.
Measures for user identification and authorisation Authentication for systems is handled via centralized single-sign-on with defined policies for credential strength and multi-factor-authentication. Authorization to sensitive platform functionality is limited via defined roles to personnel with authority and access under documented procedures.
Measures for the protection of data during transmission Platform access (e.g. websites and native applications) is only allowed via encrypted client connections (HTTPS protocol). Only secure encryption schemes are supported (for example, TLS v1.1 and below and SSL are not supported due to known vulnerabilities).
Measures for the protection of data during storage Sensitive data is protected in systems using cryptographically strong encryption. Access to production systems is done via software-defined-perimeter (SDP) and centralized single-sign-on account management. IaaS account access enforces best practices for authentication, including multi-factor-authentication and key rotation.
Measures for ensuring physical security of locations at which personal data are processed Individual key fob access is required for physical entry.
Measures for ensuring events logging Continuous monitoring, review, and remediation of event processing and data quality is performed by data analysts and Head of Data Governance.
Measures for internal IT and IT security governance and management Policies and procedures are implemented and reviewed regularly by engineering leadership, Head of IT, and Head of Security
Measures for ensuring data minimisation Regular product reviews and consultation sessions are held between legal, product and engineering teams.
Measures for ensuring limited data retention The defined data retention policy is reviewed regularly by legal, Head of IT, Head of Security, and engineering leadership.
Measures for allowing data portability and ensuring erasure Data privacy program policies and procedures are regularly reviewed by Privacy Program Manager and Engineering leadership.

For transfers to (sub-) processors, also describe the specific technical and organisational measures to be taken by the (sub-) processor to be able to provide assistance to the controller and, for transfers from a processor to a sub-processor, to the data exporter

N/A N/A