FORUM
Houzz Logo Print
modotma

interior design for a glass balcony

modotma
5 månader sedan

I have an glassed balcony (5x6 m2) to be furnished. I appreciate any tips on full carpets, furniture and flowers etc

Kommentar

    Sverige
    Skräddarsy min upplevelse genom att använda cookies

    Houzz använder cookies och liknande teknik för att anpassa min upplevelse med relevant innehåll och det bästa Houzz produkter och tjänster kan erbjuda mig. Genom att klicka 'Acceptera' accepterar jag detta, så som det vidare beskrivs i Houzz Cookie Policy. Jag kan avvisa icke-essentiella cookies genom att klicka 'Administrera preferenser'.